Sjukvård

Hem › Vår politik › Politikområden › Sjukvård

Svensk sjukvård har stora och tilltagande problem

Rekordlånga köer till specialistvård, otillgänglig primärvård, personalbrist och stigande kostnader är några.

Vården ska finnas tillgänglig i tid och människor ska inte fastna i långa vårdköer. För det krävs både tillräckligt med vårdplatser och smartare användning av resurser. KDU vill se att kömiljarden återinförs. Det var en prestationsbaserad ersättning till regioner som kortade vårdköerna. Den kapade köer effektivt och behöver återinföras.

En grundförutsättning för vård av hög kvalitet är förmågan att attrahera kompetent personal. För att vården ska kunna attrahera kompetent personal krävs tillräckligt med utbildningsplatser och en mångfald av utförare att välja på, bland annat för att konkurrensen mellan utförare skall uppstå och lönerna höjas. Vårdserviceteam som kan avlasta sjuksköterskorna är också ett sätt att göra vårdyrket mer attraktivt.

Hej! Jag heter Lina Lindh och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för sjukvårdspolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: lina.lindh@kdu.se

Det är sedan länge känt att KDU anser att den svenska hälso- och sjukvården lider av ett styrnings- och organisationsproblem. Nationell styrning av sjukvården skulle bidra till en mer jämlik vård oavsett var du bor i landet. Effektiviseringen av sjukvården skulle också öka när det inte är 21 olika regioner som har i uppgift att erbjuda samma utbud. Detta steg är helt nödvändigt för svensk sjukvård och för att kunna säkerställa en hög kvalité i hela landet.

Samtidigt som detta har förskjutningar i åldersstrukturer i Sverige bidragit till större påfrestningar för finansieringen av välfärden. Andelen som ska försörja de icke arbetande blir färre och de som ska försörjas blir fler. Kostnaderna för den offentliga vården stiger snabbare än skatteintäkterna. Även om förslaget om nationell styrning av svensk sjukvård är nödvändigt och rätt, kommer inte det svara på det faktum att kostnaderna inom vården ökar mer än skatteintäkterna gör. Det kommer således behövas kompletteras av annat.

KDU vill därför att svensk hälso- och sjukvård övergår till en finansieringsmodell bestående av universella och obligatoriska sjukvårdsförsäkringar. Försäkringsbolagen upphandlar vården, vilket skapar incitament hos både vårdleverantören att kontrollera kostnaderna, och försäkringsbolaget att upprätthålla kvalitén. Fokus för ett nytt system ska vara lägre kostnader, ökad tillgänglighet samt ökad valfrihet.

1.

Rättvis sjukvård i hela landet

Nationellt huvudmannaskap i hälso- och sjukvården – var du bor ska inte avgöra vilken vård du får.

2. 

Universella och obligatoriska sjukvårdsförsäkringar

Svensk hälso- och sjukvård ska övergå till en finansieringsmodell bestående av universella och obligatoriska sjukvårdsförsäkringar.

3.

Återinförd kömiljard

Prestationsbaserade ersättningar för regioner som kortar vårdköer.

4.

Öka utbildningsplatserna

Det behövs kompetent och mer personal inom vården.

5.

Vårdserviceteam

Avlastning inom sjukvården för vårdpersonalen.

Håller du med?

Gå med i KDU