Integration

Hem › Vår politik › Politikområden › Integration

Parallellt med att Sverige tagit emot stora migrationsvolymer har segregationen ökat

De senaste decennierna har segregationen ökat i samtliga 290 kommuner. Enbart 6% av svenskarna anser att integrationen går åt rätt håll medan den stora majoriteten är cyniska. Polisen har räknat att det finns cirka 61 särskilt utsatta områden, en stor ökning de senaste decennierna.

Det tar nio år för hälften av de nyanlända att få jobb. Bland utrikes födda är arbetslösheten 4 gånger så stor som den för infödda. Flertal utrikes födda har språksvårigheter. I flera sektorer larmas om språkbrister och årligen läggs 300 miljoner skattekronor på vårt extremt generösa tolkstöd. Den svenska stelbenta arbetsmarknaden behöver reformeras. Därtill behöver tolkstöden ses över och språkkraven bli tydligare.

Hej! Jag heter Jonathan Derneborg och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för migration- och integrationsfrågor. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: jonathan.derneborg@kdu.se

Samtidigt har parallellsamhällena ökat. Allt fler människor i Sverige är långt ifrån majoritetssamhället. Enligt SÄPO växer hotet från islamistisk extremism. Islamister utgör ⅔ av det totala antalet av våldsbejakande extremister i Sverige. Hedersproblematiken gör sig också påmind. Ungefär 24 000 unga lever i hem med hedersförtryck. Tusentals kvinnor räknas vara könsstympade, hundratals beräknas leva i barnäktenskap, flertal fall av månggifte har förekommit och flera barn har förts ur landet för tvångsäktenskap.

Det är tydligt att problemen med segregationen inte enbart är ekonomiska utan även kulturella. Vi i KDU anser att det är otroligt viktigt att värna och stärka den svenska samhällsgemenskapen. Det är med den gemenskapen vi bygger ett land där medborgarna bryr sig om varandra, litar på varandra och känner ansvar för varandra. Den kristna etiken och humanismen är grundbultarna i det samhälle vi värnar. Vi respekterar och försvarar alla svenska medborgares rätt till religionsfrihet och friheten att bejaka sitt ursprung och fira olika högtider. Däremot är vissa värderingar inte valbara. Vi tror inte på utopiska multikulturalistiska visioner. Vi i KDU anser därför att målet med svensk integrationspolitik ska vara kulturell assimilering.

1.

Introduktion

Introduktionsanställningar skapas som anställningsform.

2. 

Sänkta arbetsgivaravgifter

Reformering av LAS och kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter.

3.

Tuffare försörjningskrav

Fullständiga välfärdsförmåner ska framgent enbart erbjudas den som skattat i Sverige i två år.

4.

Kulturell assimilering

Målet med integrationen ska vara kulturell assimilering.

5.

Förbjud utländsk finansiering av moskéer

Vi vill trycka tillbaka radikal islamism genom att förbjuda utländsk finansiering av moskéer och aktivt jobba emot jihadism.

KDU vill dessutom:

N

Språkkrav

Ställa språkkrav i välfärden
N

Medborgarskapstest

Införa ett medborgarskapstest

N

Stoppa tvångsäktenskap

Ge myndigheter befogenhet att hämta hem unga som förts utomlands för tvångsäktenskap
N

Öka kunskapen om hedersförtryck

Stärka kompetensen kring hedersförtryck
N

Hedersbrott som brottsrubricering

Införa en egen rubricering för hedersbrott i brottsbalken
N

Hemvisttiden för svenskt medborgarskap ska harmonisera med övriga nordiska länder

Harmonisera hemvisttiden som krävs för svenskt medborgarskap med övriga nordiska länder

Håller du med?

Gå med i KDU